Home   Schoolreglement

Schoolreglement

GO! basisschool Menen

Basisschool De duizendpoot
Onderwijsplein 10
8930 Menen

056/515378
bs.menen@g-o.be

www.bsdeduizendpoot.be

www.Facebook.com/BSDuizendpoot

 

Welkom in Basisschool De duizendpoot

Inhoud

Inhoud. 1

Contactgegevens van de school 2

Welkom in onze school 3

Wat bieden wij?. 4

Onze visie op onderwijs. 5

Hoofdstuk 1: Werking van de school en praktische afspraken   6

 1. Samen maken wij de school 6
 2. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling 7
 3. Leerlingenvervoer. 8
 4. Voor- en naschoolse opvang en studie. 9
 5. Studiereglement. 10
 6. Participatie. 13
 7. Het rookbeleid. 14
 8. Extra-muros activiteiten. 14
 9. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne. 15
 10. Aandachtspunten. 19

Hoofdstuk 2: Afspraken binnen de scholengroep en/of scholengemeenschap   23

2.1.               Inrichtende macht. 23

2.2.               De scholengemeenschap. 25

Hoofdstuk 3: Inschrijving, aan- en afwezigheid, zittenblijven   31

Hoofdstuk 4: Getuigschrift basisonderwijs. 41

Hoofdstuk 5: Maatregelen bij schending leefregels. 44

Hoofdstuk 6: Algemene klachtenprocedure. 48

 

 

 

Contactgegevens van de school

 

 

Basisschool van het GO! Menen

Basisschool De duizendpoot
Onderwijsplein 10
8930 Menen

056/515378
bs.menen@g-o.be

www.bsdeduizendpoot.be

www.Facebook.com/BSDuizendpoot

 

 

 

Welkom in onze school

 

Beste ouders,

 

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Dit schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Het schoolreglement brengt u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Bij wijzigingen aan het schoolreglement in de loop van het schooljaar zal de school de ouders hierover informeren en zal opnieuw een schriftelijke verklaring van akkoord gevraagd worden. Bij het niet akkoord gaan van de wijziging, eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Welkom in basisschool De duizendpoot, creatieve ontdekkende school!

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij?

 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de rechten van het kind.

 

 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Dat doet het door een referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verregaand wil het ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.

 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.

 

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

 

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! Is terug te vinden op www.g-o.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze visie op onderwijs

 

Basisschool De duizendpoot is een basisschool van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

De visie op onderwijs is gebaseerd op ‘het pedagogisch project van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap’.

 

Open visie

We hebben belangstelling en respect voor ieders mening.

Veranderingen en vernieuwingen benaderen we met openheid.

Wij hebben oog voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden

Alle kinderen voelen zich thuis op onze school, ongeacht hun filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij.

Iedere leerling functioneert als gelijke. Er is respect voor de eigenheid van elkaar.

Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, worden op onze school als gelijken behandeld.

We hebben een brede kijk op de wereld. We staan open om andere culturen te begrijpen.

 

Ontplooiing

We streven een maximale ontwikkeling van de creatieve talenten van onze leerlingen na.

Via de muzische vorming proberen we de taalvaardigheid en de sociale competenties van de leerlingen te verhogen.

Op onze school loopt een tijdelijk project kunstinitiatie. Daarvoor werken we samen met de leerkrachten DKO van de stedelijke academies van Menen.

We zijn ambitieus en stimuleren elkaar om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

We gaan op onderzoek en leren van elkaar. Daarnaast krijgen ‘leren leren’, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden in de verschillende leergebieden onze specifieke aandacht.

We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. We zorgen voor differentiatie en individuele begeleiding. De ouders worden betrokken tijdens het volledige zorgtraject.

 

Mondigheid

We zorgen ervoor dat al onze leerlingen mondig worden, zodat elk kind zijn gedachten,

ervaringen en gevoelens optimaal kan verwoorden..

We werken doelgericht aan een verbetering van de taalvaardigheid van al onze leerlingen.

Gezien de specifieke geografische ligging van onze grenslandschool, doen wij een extra inspanning om de anderstaligen hierbij met bijzondere zorg te begeleiden.

 

Betrokkenheid

Op onze school hebben de leerlingen inspraak door hun vertegenwoordiging in de leerlingenraad.

De ouders hebben inspraak door hun vertegenwoordiging in de schoolraad.

De school engageert zich om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

 

Sociaal voelend

Onze school heeft oog voor het werken en leven ‘in groep’.

Met de methodiek van de axenroos ervaren de kinderen waarden en tekorten bij zichzelf en de anderen. Daaraan gekoppeld heeft de school een beloningsysteem uitgewerkt.

We brengen de kinderen omgangsvormen, leefregels en afspraken bij, die belangrijk zijn voor het samenleven met de groep.

 

Kansen bieden

Iedereen draagt zijn steentje zodat elk kind het beste uit zichzelf kan naar boven halen.

Iedereen een VIP!

 

 

 

Hoofdstuk 1: Werking van de school en praktische afspraken

1.     Samen maken wij de school

 

Ons schoolteam bestaat uit:

 • de directeur Carine Favoreel
 • het beleids- en ondersteunend personeel
  • de administratief medewerker Benediekte Casteele
  • de zorgcoördinator Carine Favoreel
  • de zorgleerkrachten
   • kleuter Deborah Demarcke
   • lager Virginie Mahieu
   • motoriek Linsey Vandevelde
  • de ict-coördinator Linton Verstraete
 • de leerkrachten
  • de titularissen
   • peuterklas Deborah Demarcke
   • eerste kleuterklas Julie Vandaele
   • tweede kleuterklas Jozefien Viaene
   • derde kleuterklas Linsey Cloet
   • eerste leerjaar Hanne Verschelde
   • tweede leerjaar Evelyne Pillaert
   • derde leerjaar Nele Van Waeyenberge
   • vierde leerjaar Jennifer Windels
   • vijfde leerjaar Charlot Vanhoutte
   • zesde leerjaar Jasmine Delabie
  • de vakleerkracht lichamelijke opvoeding Linsey Vandevelde
  • onthaalonderwijs tweede taal Nederlands Feebe Moulart
  • de vakleerkrachten levensbeschouwelijke vakken
   • rooms-katholieke godsdienst Eef Delorge
   • niet-confessionele zedenleer Christine Depoortere
   • islamitische godsdienst Ahmed Aoulad Aïssa
   • protestantse godsdienst Bea Depraetere
  • het meester-, vak- en dienstpersoneel
   • de onderhoudswerkvrouwen Magda, Patricia en Martine
   • de buschauffeurs Alain en Carine
   • de busbegeleiders Marleen en Christine
   • de begeleiders voor de opvang Katleen en Els

 

 

 

2.     Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

 

Organisatie van de schooluren

 

Begin en einde van de lessen

 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
voormiddag 8.45 – 11.55 8.45 – 11.55 8.45 – 11.30 8.45 – 11.55 8.45 – 11.55
namiddag 13.20 – 16.05 13.20 – 16.05   13.20 – 16.05 13.20 – 15.00

 

Onthaal van onze jongste kleuters

De jongste kleuters (uit de peuterklas en de eerste kleuterklas) worden elke ochtend onthaald door de kleuterjuf vanaf 8.15 uur in de peuterklas. Zij moeten niet naar de grote speelplaats.

De andere kinderen worden vanaf 8.00 uur onthaald op de grote speelplaats/turnzaal.

Elke ochtend worden de rijen gevormd om 8.35 uur en gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht naar hun klas. In elke klas wordt een onthaalmoment gehouden, vooraleer aan de lessen wordt begonnen.

 

Kleuterafdeling

Er worden 28 lestijden van 50 minuten ingericht, waaronder 2 lestijden lichamelijke opvoeding.

De school kiest ervoor om maandelijks een lesuur watergewenning op te nemen in het lessenrooster van de derde kleuterklas.

De school kiest ervoor om initiatie Frans in het lessenrooster op te nemen vanaf de derde kleuterklas.

 

Lagere afdeling

Er worden 28 lestijden van 50 minuten ingericht, waaronder 2 lestijden levensbeschouwe- lijke vakken en 2 lestijden lichamelijke opvoeding.

 

  1ste graad 2de graad 3de graad
Taal Nederlands 8 8 7
Wiskunde 6 6 5
Wereldoriëntatie 6 6 5
Taal Frans 3
Godsdienst/Zedenleer 2 2 2
Lichamelijke opvoeding(*) 2 2 2
Muzische vorming 4 4 4
Totaal 28 28 28

 

Lichamelijke opvoeding (*)

De school kiest ervoor om wekelijks een lesuur lichamelijke opvoeding op te nemen in het lessenrooster en om de veertien dagen twee lesuren zwemmen.

Initiatie Frans

De school kiest ervoor om periodiek momenten taalinitiatie Frans in te lassen in het lessenrooster. Deze initiatie kadert in ons talenbeleid en gebeurt tijdens de lessen Taal Nederlands, wereldoriëntatie en muzische vorming.

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

herfstvakantie van zaterdag, 29 oktober tot en met

zondag, 6 november 2016

wapenstilstand vrijdag, 11 november 2016
kerstvakantie van zaterdag, 24 december tot en met

zondag, 8 januari 2017

krokusvakantie van zaterdag, 25 februari tot en met

zondag, 5 maart 2017

paasvakantie van zaterdag, 1 april tot en met

maandag, 17 april 2017

verlenngd weekend 1 mei van zaterdag, 29 april tot en met

dinsdag, 2 mei 2017

verlengd weekend Hemelvaart van donderdag, 25 mei tot en met

zondag, 28 mei 2017

verlengd weekend Pinksteren van zaterdag, 3 juni tot en met

dinsdag, 6 juni 2017

zomervakantie van vrijdagmiddag, 30 juni tot en met

donderdag, 31 augustus 2017

 

3.     Leerlingenvervoer

 

Onze school organiseert leerlingenvervoer met eigen schoolbussen voor kinderen, die verder dan 500 m van de school wonen.

De kinderen, die gebruik maken van het leerlingenvervoer worden ’s morgens opgehaald en na school afgezet op een vooraf bepaalde en afgesproken halte.

We vragen aan de ouders om hun kinderen op tijd klaar te houden. De bus wacht niet.

Na school worden de kinderen afgezet bij de halte. Als er niemand aan de halte staat, rijdt de bus door en worden de kinderen afgezet in de schoolopvang.

Het leerlingenvervoer gebeurt onder toezicht van een busbegeleider.

Schoolbus 1 – Alain en Christine

Barakken, Menen-Centrum, Ter Beke, Ons Dorp

Schoolbus 2 – Carine en Marleen

Geluwe en Menen Nieuwe Tuinwijk, Ons Dorp, Menen-Centrum

 

Gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de school om de uurregeling en de haltes te kennen.

Tarief voor het schooljaar 2016-2017

jaarabonnement (te betalen bij instap) € 55
weekkaart € 9
rit € 1

In september wordt het abonnement betaald. Voor wie instapt gedurende het schooljaar en een jaarabonnement wenst dienen wij ook 55 euro aan te rekenen.

4.     Voor- en naschoolse opvang en studie

 

Voor- en naschoolse opvang

Op onze school organiseren we voor- en naschoolse opvang.

 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
betalend vanaf 6.45 uur

tot 8 uur

vanaf 6.45 uur

tot 8 uur

vanaf 6.45 uur

tot 8 uur

vanaf 6.45 uur

tot 8 uur

vanaf 6.45 uur

tot 8 uur

gratis van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur
gratis van 16.05 uur tot 16.45 uur van 16.05 uur tot 16.45 uur van 11.30 uur tot 12 uur van 16.05 uur tot 16.45 uur van 15 uur tot 15.45 uur
betalend van 16.45 uur tot 18 uur van 16.45 uur tot 18 uur van 12 uur

tot 16 uur

van 16.45 uur tot 18 uur van 15.45 uur tot 17 uur

 

De bijdrage van de ouders voor de opvang is € 0,60 per begonnen kwartier.

 

Op woensdagnamiddag bedraagt de bijdrage € 6 voor de hele namiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie

Op onze school organiseren we studie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.15 uur tot 16.45 uur.

De studie organiseren we in twee groepen, telkens onder begeleiding van een leerkracht.

Groep 1 –            leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar

20 minuten huiswerk maken en 10 minuten lezen

Groep 2 –            leerlingen uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar.

 

Leerlingen, die wachten op de tweede busrit blijven automatisch in de studie.

Andere leerlingen kunnen gebruik maken van de studie.

We vragen een engagement enerzijds aan de leerlingen, om de studie niet te storen, en anderzijds aan de ouders, om de kinderen niet voor het einde van de studie uit de klas te halen.

 

We vragen geen bijdrage aan de ouders. De studie is gratis.

 

 

 

 

5.     Studiereglement

 

Begeleiding en evaluatie

Voor leerlingen, met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van het kind engageren de ouders zich er tevens toe om steeds aanwezig te zijn op het oudercontact.

 

In het kleuteronderwijs

Observeren

De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Op die manier kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.

Begeleiden

De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen.

 

Het kindvolgsysteem

De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk.

De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind.

 

Speciale begeleiding

Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Periodiek houden we op de school een MDO. Dit is een overleg tussen de leerkracht van uw kind, de directeur, de zorgcoördinator en de medewerker van het CLB. Indien na het MDO blijkt dat we ons zorgen maken over uw kind, dan nemen we met u contact op.

 

Synthesefiche

Op het einde van het kleuteronderwijs wordt een synthesefiche opgemaakt.

 

Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer:

 • oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, open-klasdagen, vieringen, feestjes…
 • informele contacten met de kleuteronderwijzeres vóór en na de activiteiten of op afspraak
 • het heen-en-weerschriftje met onder meer themabrief, versjes en liedjes
 • schriftelijke mededelingen van de directie of de kleuteronderwijzeres
 • contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • het meegeven van werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen…)
 • een mededelingenbord en/of infohoek
 • e-mails en website en facebookpagina

bs.menen@g-o.be

www.Facebook.com/BSDuizendpoot

 • website van de school bsdeduizendpoot.be
 • portfolio van uw kind
 • schoolinformatieblad ’t Schoolbabbeltje

 

 

Participatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

De school zet zich in om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

 

In het lager onderwijs

Evalueren

Onder ‘evalueren’ verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, ‘leren leren’ …

Middelen

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken.

In de derde graad worden proeven over grotere leerstofgehelen afgenomen als voorbereiding op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs. Op het einde van het zesde leerjaar worden de OVSG-toetsen afgenomen.

Rapporteren

Vijf keer per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de krokusvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van de leerlingen voor een bepaalde periode inzake:

 • de leergebieden, die in de leerplannen zijn opgenomen: Nederlands, wiskunde, Wereldoriëntatie, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding, (Frans)
 • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
 • de manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
 • gedrag en werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt (leren leren)
 • de talenten en interesses

Naast een puntenrapport hebben we een beoordelingsrapport en een karakterrapport.

De school hecht belang aan het afnemen van testen en toetsen om de tekorten bij de leerlingen te bepalen en te remediëren.

Op het einde van de lagere school worden de OVSG-testen afgenomen. Dit zijn externe toetsen, die nagaan in hoeverre de eindtermen voor de verschillende domeinen zijn bereikt.

De resultaten van de twee laatste schooljaren en de resultaten van de OVSG-testen zijn bepalend voor het al dan niet uitschrijven van het getuigschrift basisonderwijs. Per domein is een resultaat van 50% vereist.

Voor het vak lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen enkele keren per jaar een individuele rapportering.

Elke leerling heeft een portfolio. Op het einde van de schoolloopbaan krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis.

We vragen aan de ouders om het rapport te ondertekenen en terug mee te geven na elke vakantie. Het rapport mag na het laatste rapport bijgehouden worden.

 

Informeren

Wij geven nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind.

 • In de schriften en/of kaften kunt u het werk van uw kind bekijken.
 • De toetsen worden na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meegegeven.
 • de agenda van uw kind is hét communicatiemiddel tussen ouders en school. Wij vragen de ouders de agenda minstens eenmaal per week te ondertekenen. Sommige leerkrachten vragen om de agenda van uw kind dagelijks te willen ondertekenen.
 • Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden.

De school heeft een huistakenbeleid.

 • U kan steeds contact opnemen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
 • Er is mogelijkheid tot gesprek met de leerkrachten op de ouderavonden of op afspraak.
 • U kan altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur, de zorgcoördinator of de klastitularis.

 

Communicatie

 • Het meegeven van werkjes van leerlingen (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen,…)
 • Portfolio
 • Een mededelingenbord en/of infohoek
 • E-mails en website en schoolinformatieblad ’t Schoolbabbeltje
 • Formele en informele oudercontacten

 

Participatie

 • U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.
 • De school werkt eraan om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

 

Begeleiden en remediëren

Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden.

Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Ook een verwijzing naar een zorgcoördinator of naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is mogelijk. Uiteraard worden ouders over dit alles ingelicht via onder meer oudercontact, mededeling, rapport….

Opmerking

Inzagerecht, recht op inlichting en kopierecht

Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van) huistaken, of over andere leerling specifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken. Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerling gegevens, die enkele op uw kind betrekking hebben, dan zal u dit tegen betaling van € 0,50 per zwart wit kopie of € 1 per kleurenkopie worden verstrekt. U verkrijgt deze kopieën ten persoonlijke titel. De kopieën dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet worden verspreid. Ouders engageren zich derhalve om deze kopieën niet openbaar te maken en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

 

 

 

 

6.     Participatie

 

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

 

De pedagogische raad

Dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit personeel van onze school.

 

Het BOC (basisoverlegcomité)

Daarnaast bestaat het basiscomité voor de school waarin met de vakbonden wordt onderhandeld over materies waarvoor de schooldirecteur bevoegd is. In het basiscomité focust men eerder op de effecten die bepaalde beslissingen voor het personeel kunnen hebben.

 

De leerlingenraad

Deze raad wordt samengesteld bij aanvang van elk schooljaar. De raad vergadert maandelijks en bereidt de algemene leerlingenvergadering voor.

De raad wordt voorgezeten door de directeur of een leerkracht.

Leerlingen, die deel uitmaken van de raad kunnen voor meningen, die zij als lid van de leerlingenraad uiten, geen sanctie oplopen.

De raad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van de leerlingen.

De raad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer ze de school hebben verlaten.

 

De schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. BS De duizendpoot en Leefschool Kameleon vormen samen BSGO Menen en hebben een gezamenlijke schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit het personeel;

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

3 leden verkozen door en uit de ouders;

de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 

Samenstelling van de schoolraad

Directeurs                                                                                           Carine Favoreel

Patsy Vandamme

Voorzitter                                                                                            Freddy Neirynck

Leden

Rechtstreeks verkozen                                      Sabrina Bousse

Giovanni Clauw

Quincy Croes

Linsey Cloet

Evelyne Pillaert

Nele Van Waeyenberge

Gecoöpteerde leden                                                 Anneke Vanneste

Freddy Neirynck

 

 

 

 

7.     Het rookbeleid

 

In onze school geldt een algemeen rookverbod

 • in gesloten ruimtes: altijd
 • in de buitenlucht op het schoolterrein op schooldagen: tussen 6.30 uur en 18.30 uur.
 • tijdens extra-muros activiteiten: tussen 6.30 uur en 18.30 uur.

 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

 

Ook elektronische sigaretten vakken onder het rookverbod.

 

8.     Extra-muros activiteiten

 

Onze school richt jaarlijks een aantal activiteiten in die tot doel hebben het aanbieden van de leerstof te verlevendigen.

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de extra-muros activiteiten te laten deelnemen.

De meeste didactische uitstappen worden door de school of door de vriendenkring van de school bekostigd. Wij vragen aan de ouders een kleine bijdrage voor het vervoer.

 

Leerplichtige leerlingen, die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, dienen gedurende die periode op school aanwezig te zijn.

De school zal voor deze leerlingen vervangende activiteiten organiseren.

 

Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meerdere) volledige dag(dagen), dan dient u deze weigering voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis te brengen aan de directie van de school.

 

Om de twee jaar organiseert de school zeeklassen voor de leerlingen van de lagere afdeling. We werken hiervoor met een spaarkaart. In het schooljaar 2016-2017 worden er zeeklassen georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

 

Algemeen

Kledij en voorkomen

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

 

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Badmutsen, haarnetjes kunnen aangewezen of zelfs verplicht worden.

Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke verbieden als de hygiëne of de veiligheid dit vereisen. Dit is meestal het geval in de lessen lichamelijke opvoeding, sport of zwemmen en in de lessen muzische vorming.

 

In onze school is het de leerlingen niet toegelaten om zichtbare levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Concreet betekent dit dat er een verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbare levensbeschouwelijke kentekens dragen.

 

Het is belangrijk dat de kinderen degelijke schoenen of sandalen dragen. Tijdens de speeltijd moeten ze immers zorgeloos kunnen spelen en lopen. Schoenen of laarzen met hielen en teenslippers zijn niet toegelaten.

 

Veiligheidshesje

Op de weg van huis naar school en omgekeerd en bij elke uitstap zijn de leerlingen verplicht om het veiligheidshesje te dragen.

 

Kledij les lichamelijke opvoeding

In de lessen lichamelijke opvoeding wordt een uniform T-shirt gedragen met een short en turnpantoffels. Om de veiligheid van onze leerlingen te verhogen is het verplicht om turnpantoffels of sportschoenen te dragen tijdens de les lichamelijke opvoeding. Leerlingen, die geen turnpantoffels of sportschoenen dragen kunnen dan ook niet deelnemen aan de les.

 

Kledij bij leeruitstap

Ook tijdens de leeruitstappen en culturele en sportieve activiteiten willen we herkenbaarheid en wordt het uniform T-shirt van de school gedragen. Bij elke uitstap dragen de leerlingen een veiligheidshesje.

 

Kledij in het zwembad

In het zwembad van Menen, waar onze school gaat zwemmen, mogen de kinderen enkel zwemmen met een aansluitende zwembroek (voor de jongens) en met een aansluitend zwempak (voor de meisjes). Het is ook wenselijk om een badmuts aan te hebben, tijdens het zwemmen.

Kinderen, die herhaaldelijk neten en/of luizen hadden tijdens de controles, worden verplicht om een badmuts te dragen.

 

Alle kinderen van de lagere school zien er uit zichzelf jong en fris uit. We willen dan ook niet dat de kinderen zich schminken.

 

 

 

 

Gezondheidsbeleid

Onze school past de wettelijke beperkingen toe m.b.t. het rookverbod.

We vragen aan de ouders om zoveel als mogelijk fruit mee te geven als tussendoortje.

Woensdag is fruitdag.

Op onze school worden geen frisdranken verbruikt.

Occasioneel en bij verjaardagen mag er snoep uitgedeeld en gegeten worden.

 

Respect en begrip voor anderen

We hebben respect voor kledij en materiaal van anderen. We beschadigen niets en we stelen niet.

Onenigheden worden uitgepraat. We respecteren de ander en hebben begrip voor hem/haar.

 

Eerbied voor de natuur

Tijdens de leerwandelingen hebben we eerbied voor de natuur. Vuilnis wordt bijgehouden tot men een vuilnisbak vindt.

 

Vertolking van eigen mening en de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers

Iedere leerling heeft het recht om zijn eigen mening te geven. Dit gebeurt dan ook op een beleefde manier, zowel tegen leeftijdsgenoten, directie, leerkrachten, personeel als tegen bezoekers aan de school.

 

Orde en wellevendheid

Er wordt zorg gedragen voor boeken en schoolmateriaal. Alle boeken en schriften worden gekaft.

 

Verzorgd taalgebruik

In en buiten de school gedraagt elke leerling zich beleefd en gebruikt hij een verzorgde taal. Op school spreken we Standaardnederlands.

 

Opvolging van richtlijnen van directie en personeel

Iedereen is tijdig op school.

Wie toch te laat komt om een bepaalde reden, meldt dit onmiddellijk aan de titularis. De titularis meldt het veelvuldig te laat komen van leerlingen aan het secretariaat van de school.

Tijdens de schooluren mag de school niet verlaten worden, zonder toestemming van de directeur.

Ook over de middag blijven leerlingen op school als ze opgegeven staan om op school te eten. Wanneer ze toch naar huis willen over de middag, kan dat enkel mits aanvraag van de ouders en na toestemming van de directeur.

 

Zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte

Tijdens de speeltijd speelt iedereen op de speelplaats waar toezicht wordt gehouden.
Niemand verlaat de speelplaats zonder toestemming van de leerkracht met toezicht.

Tijdens de speeltijd gelden de speelplaatsafspraken.

 

Zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens

uitstappen en bij het vormen van rijen

De leerlingen verplaatsen zich met de klas en onder begeleiding in rijen.

 

Respect voor school en schoolomgeving

Het schoolmateriaal en de schoolinfrastructuur wordt in geen geval beschadigd. Wie toch

opzettelijk schade aanbrengt, betaalt de rekening van de herstellingskosten.

Na schooltijd is het verboden om op school te komen spelen.

 

Luizenbeleid

Na elke vakantie wordt het haar van alle kinderen gecontroleerd. We vragen per brief aan de ouders van de kinderen van wie we luizen of neten hebben vastgesteld, om het haar te behandelen tegen de volgende dag. De tweede dag na elke vakantie wordt het haar van de betreffende kinderen opnieuw gecontroleerd. Dit gebeurt door de verpleegster van het CLB.

Haardgezinnen worden opgevolgd.

 

In de klas

Samen met de titularis worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende:

 • een juiste spreek- en luisterhouding
 • aandacht
 • het zich verplaatsen in de klas
 • orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten…
 • het opruimen van speel- en werkhoeken na de activiteiten
 • respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school
 • het opruimen en vegen van de klas na knutselactiviteiten

Op de speelplaats

Er is een speelplaatsreglement. De leerlingen houden zich dan ook aan de afspraken gemaakt in het speelplaatsreglement.

Hieronder volgen enkele algemene afspraken.

 • Alle kinderen spelen binnen de afgebakende speelruimte, waar toezicht is.
 • Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen melk, chocomelk of fruitsap drinken. De school voorziet in de bedeling. De kinderen mogen ook een drankje in brik van thuis meebrengen. In geen geval brengen ze frisdrank mee.
 • Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen een koek, een boterham of een stuk fruit eten, dat ze van thuis meebrengen. Het is wenselijk geen snoep mee te geven naar school.
 • Afval wordt in de vuilnisbakken gegooid. PMD-afval komt in de blauwe bak, restafval komt in de groene bak.
 • Gevaarlijke voorwerpen worden niet meegebracht naar school (zakmes, aanstekers, …)
 • In de toiletten wordt niet gespeeld.
 • Ruwe spelen worden niet geduld.
 • Bij het belsignaal gaan de kinderen onmiddellijk in de rij staan en zwijgen ze.
 • De kinderen respecteren de beplanting.
 • Speeltuigen worden gebruikt waartoe ze dienen.
 • Tijdens de speeltijd wordt de gsm niet gebruikt.

 

In het toilet

 • Bij aanvang van elke speeltijd is er een toiletbezoek.
 • Er wordt niet gespeeld in de toiletten
 • Na elk toiletbezoek wordt het toilet doorgespoeld.
 • Na elk toiletbezoek worden de handen gewassen.

 

In het schoolrestaurant

 • De leerlingen kunnen op school een warme maaltijd nuttigen of een lunch van thuis eten.
 • Ieder kind krijgt een vaste plaats in de refter en neemt die plaats dan ook in, tenzij de leerkracht met toezicht anders bepaalt.
 • De kleuters worden bediend door het personeel.
 • De leerlingen bedienen zichzelf. De tafelleider bedeelt de soep en het water. Elke leerling schept het eten in zijn/haar eigen bord.
 • Er wordt van alles iets geproefd.
 • De kinderen – vanaf de 3de kleuterklas – eten met mes en vork.
 • De kinderen eten op een rustige manier en ze hebben tafelmanieren.
 • Ieder kind gedraagt zich beleefd en gebruikt een verzorgde taal ook in de refter.
 • Er wordt niet van plaats gelopen zonder toelating.
 • Wie lunch eet krijgt eveneens een plaats toegewezen in de refter. De boterhammen zitten in een boterhammendoos. Wie hierbij soep neemt, krijgt ook water. De kinderen kunnen zelf ook een drankje meenemen van thuis. Er worden geen frisdranken gebruikt. Na de lunch ruimen de leerlingen de tafel netjes af.

 

In de bus

 • De leerlingen gaan in rij naar de bus.
 • Ieder kind krijgt een vaste plaats op de bus en neemt die plaats dan ook in tenzij de busbegeleidster dat anders bepaalt.
 • Niemand loopt van zijn plaats zonder toelating.
 • Iedereen stapt rustig in en uit de bus.
 • Ook in de bus gedraagt ieder kind zich beleefd en gebruikt een verzorgde taal.
 • In de bus is de busbegeleidster de toezichthouder. Zij maakt concrete afspraken met de kinderen.
 • Tijdens een leeruitstap met de bus is de leerkracht de toezichthouder. De leerkracht maakt concrete afspraken met de kinderen.

 

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

 • De kinderen komen het klaslokaal binnen en verlaten het klaslokaal in rijen.
 • Na elke schooldag verplaatsen de kinderen zich in rijen en blijven ze onder toezicht. Zowel de kinderen die naar de opvang/studie gaan of te voet, met de fiets, met de bus naar huis gaan, verplaatsen zich in de rij en onder toezicht.
 • Ouders kunnen hun kinderen ophalen aan de schoolpoort.

 

Tijdens de opvang/studie

 • De kinderen kunnen ’s morgens in de voorschoolse opvang blijven vanaf 6.45 uur. De opvang is betalend tot 8.00 uur.
 • De kinderen kunnen na school in de opvang blijven tot 18 uur (op maandag, dinsdag en donderdag) en tot 17 uur (op vrijdag). De opvang is betalend vanaf 16.45 uur (maandag, dinsdag, donderdag) en vanaf 15.45 uur (vrijdag).
 • Op woensdagnamiddag is er opvang mogelijk tot 16.00. Deze opvang is er tegen betaling vanaf 12 uur.
 • In de opvang zijn de kinderen beleefd en gebruiken ze een verzorgde taal.
 • De leerlingen van de lagere afdeling kunnen hun huistaak maken in de studie onder begeleiding van een leerkracht. Wie klaar is met de huistaak houdt zich in stilte bezig. Wie de studie stoort, krijgt een verwittiging. Na drie verwittigingen kan de leerling de studie worden ontzegd.
 • In de opvang bepaalt de toezichthouder concrete afspraken met de kinderen.
 • Ook tijdens de opvang gelden de afspraken op de speelplaats en in het toilet.

 

Buitenschoolse activiteiten

 • De richtlijnen van de begeleiders worden gevolgd.
 • We passen de kledij aan naargelang de activiteit en het weer. We dragen indien nodig het T-shirt van de school. We dragen altijd het
 • Ook buiten de school gedragen de leerlingen zich beleefd en gebruiken ze een verzorgde taal.
 • De leerlingen blijven tijdens de activiteiten bij de groep en verplaatsen zich in rijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aandachtspunten

 

Gezondheidsbeleid

De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl.

In het schoolrestaurant kunnen de kinderen over de middag een gezonde en evenwichtige warme maaltijd gebruiken. We raden aan om peuters en jonge kleuters een warme maaltijd te laten nemen.

Over de middag kunnen de kinderen ook een lunch nuttigen.

Op school worden geen suikerhoudende frisdranken verkocht en gebruikt!

De kinderen kunnen tijdens de speeltijd melk, chocomelk of fruitsap (sap van appel- en sinaasappel) op school kopen. Ze kunnen ook een drankje meebrengen van thuis.

De school stimuleert het eten van fruit als tussendoortje. We vragen om op woensdag een stuk fruit mee te geven met uw kind.

 

 

Sportbeleid

In de kleuterafdeling krijgen de kleuters wekelijks twee lesuren turnen, die gegeven worden door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding.

In de derde kleuterklas starten we met watergewenning. De kleuters krijgen gedurende het schooljaar tien zwembeurten, waarbij ze onder begeleiding van de vakleerkracht lichamelijke opvoeding, watergewenning en initiatie zwemmen volgen.

In de lagere afdeling krijgen alle leerlingen wekelijks een lesuur lichamelijke opvoeding, door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Om de veertien dagen gaan ze zwemmen en krijgen er les van de vakleerkracht lichamelijke opvoeding.

Op woensdagnamiddag neemt de school deel aan de sportwedstijden, georganiseerd door de sportdienst van stad Menen.

Occasioneel wordt er over de middag omnisport ingericht. De leerlingen kunnen daaraan deelnemen, mits inschrijving.

De school organiseert jaarlijks een sportdag. Regelmatige worden er workshops georganiseerd door de vakleerkracht: dans, tennis, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huistakenbeleid en leren leren

 

 

In onze school wordt in de lagere afdeling een expliciete huistaak gegeven worden op maandag, dinsdag en donderdag. Het betreft telkens een korte taak om verworven leerstof in te oefenen of een voorbereiding op een volgende les.

Elke week wordt dictee gegeven. De woorden van de week worden dan door de leerlingen thuis ingeoefend. Dit kan gebeuren in de loop van de week, voorafgaand op het dictee. Dit wordt niet als een expliciete huistaak beschouwd.

Leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar en oudere kinderen, die nog moeite hebben met technisch lezen, worden gevraagd om elke dag, na schooltijd luidop te lezen. Dit is ook geen expliciete huistaak.

In het 5de en het 6de leerjaar wordt dagelijks geoefend voor Frans. Dit wordt niet als een specifieke huistaak beschouwd.

In het kader van ‘leren leren’ is het een attitude om dagelijks na schooltijd leermomenten te plannen.

 

eerste leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak wiskunde taal   taal  
werktijd 15 min 15 min   15 min  
leren lezen lezen lezen lezen lezen

 

tweede leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde   spelling  
werktijd 15 min 15 min   15 min  
leren lezen / tafels

 

derde leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde   spelling  
werktijd 20 min 20 min   20 min  
leren tafels / wereldoriëntatie

 

vierde leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde   spelling  
werktijd 20 min 20 min   20 min  
leren tafels / wereldoriëntatie

 

vijfde leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal/wiskunde taal/wiskunde   taal/wiskunde  
werktijd 25 min 25 min   25 min  
leren Frans / spelling / wereldoriëntatie / taalwekkertjes

 

zesde leerjaar
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal/wiskunde taal/wiskunde   taal/wiskunde  
werktijd 25 min 25 min   25 min  
leren Frans / spelling / wereldoriëntatie / taalwekkertjes

 

 

 

 

 

 

 

Pestbeleid

De school eist respect en begrip voor anderen. Pesten wordt niet geduld!

In samenwerking met het CLB worden pestproblemen aangepakt.

De school heeft een pestactieplan.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en blij voelen op school.                                                                          Niettemin loopt het soms fout en kan er pestgedrag ontstaan.                                                                                              Wij nemen pesten ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen.

Het is daarom heel belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen.
Wij vragen dan ook om ons te contacteren of je kind aan te moedigen steun te zoeken bij een leerkracht of bij de directie.

Wij komen zo snel mogelijk tot een groepsgesprek waarbij een aantal kinderen de verantwoordelijkheid en de taak krijgen ervoor te zorgen dat het gepeste kind zich weer goed en veilig kan voelen in de klas en op school.

Door deze groepsbenadering:

– wakker je ‘het meevoelen met een ander’ aan en leer je de kinderen dat ze zelf deels                                          verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer binnen de groep

– ervaart de pester dat zijn gedrag niet wordt geapprecieerd door de groep en dat hij/zij niet langer  kan rekenen op steun van de anderen.

Indien nodig wordt de begeleiding van het CLB ingeschakeld. Dan worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

 

Axenroos – beloningssysteem

We willen de sociale vaardigheden van onze kinderen verhogen en werken daarom met de dieren van de axenroos. De kinderen worden gewezen op hun gedragingen en krijgen een kaart bij goed of bij slecht gedrag. Midden schooljaar wordt een karakterrapport van onze leerlingen gemaakt.

In elke klas/leefgroep hangen de grote prenten van de dieren uit.

Er zijn 10 dieren, met goede en slechte eigenschappen.

Op een bord hangen plastieken tasjes. Eén tasje per leerling.

Eén tasje bevat 3 vakjes. Eén vakje voor de naam van de leerling, één vakje voor de groene kaartjes, één vakje voor de rode kaartjes.

De kaartjes worden niet meegegeven naar huis, maar blijven in de klas.
Regelmatig worden de plastieken tasjes geleegd. De score van verzamelde kaartjes wordt bijgehouden op een fiche. De leerlingen ruilen hun kaartjes om voor een beloning.

Midden schooljaar wordt er een karakterrapport opgesteld.

We proberen zoveel als mogelijk positief te waarderen en groene kaartjes te geven. Uitzonderlijk worden rode kaartjes gegeven.

 

We zetten maandelijks een dier in de kijker.

 • september de poes
 • oktober de kameel
 • november de bever
 • december de leeuw
 • januari de pauw
 • februari de wasbeer
 • maart de uil
 • april de schildpad
 • mei de havik
 • juni de steenbok

 

Op de speelplaats en in elke klas hebben we een schildpadhoek. De kinderen kunnen daar even gaan bekomen als ze even alleen willen zijn of even tot rust willen komen. De leerling kan daarna zijn/haar verhaal doen bij de leerkracht. Het kan ook gebeuren dat de leerkracht een leerling in de schildpadhoek plaatst om tot rust te komen.

 

 

 

Spelenbeleid

De school beschikt over spelkoffers voor groot en klein.

Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de spelkoffers voor buitenspelen of voor binnenspelen uitgehaald. We stimuleren op die manier het spelen in groep en met elkaar.

Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen op de speelweide.

De kinderen mogen zelf een bal meenemen.

Lederen ballen zijn niet toegelaten.

Spelen zoals game-boy, nintendo, … zijn op school verboden!

De school kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als een dergelijk toestel wordt gestolen of wordt beschadigd door derden.

 

Gsm

Wie een gsm meebrengt naar school, geeft de gsm voor de aanvang van de lessen af aan de titularis en krijgt de gsm na schooltijd terug.

Leerlingen die over de middag naar huis gaan eten, krijgen de gsm mee en geven die voor aanvang van de lessen in de namiddag terug af aan de titularis.

In geen enkel geval wordt getolereerd dat leerlingen de gsm gebruiken tijdens de les en tijdens de speeltijd!

De school kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als de gsm wordt gestolen of wordt beschadigd door derden.

 

 

Milieubeleid

We hebben eerbied voor de natuur, zowel op school als buiten de school en tijdens leeruitstappen.

 

Verzamelkaarten (zoals PIXAR)

Verzamelkaarten of andere verzamelgadgets blijven thuis. We wisselen geen kaarten of gadgets op school! De leerkrachten kunnen de kaarten of gadgets afnemen.

 

Beleid bij een echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen, die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Soms vragen partners, tijdens een echtscheidingsprocedure, om de andere partner het recht van afhaling van de kinderen te ontzeggen. De school kan daar enkel aan meewerken als dit daadwerkelijk werd bekrachtigd door de rechtbank.

 

Brandveiligheid

De school heeft een evacuatieplan. Periodiek worden evacuatieoefeningen gehouden al dan niet met medewerking van de brandweer.

Er worden evacuatieoefeningen uitgevoerd op de school en op de schoolbus.

 

Aanwezigheid van leerlingen buiten de lesuren

De leerlingen verblijven buiten de lesuren niet zonder toestemming van de leerkracht of de directie in de klassen of de lokalen.

 

 

 

Hoofdstuk 2: Afspraken binnen de scholengroep en/of scholengemeenschap

2.1.             Inrichtende macht

 

 “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”

(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998).

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

 

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

 

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

 

Scholengroep 26 “Mandel en Leie”

Hugo Verrieststraat 68

8800 Roeselare

E-mail: sgr26@g-o.be

Tel.: 051 26 75 60

http://www.scholengroep26.be

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Algemeen Directeur: De heer Marc Casteleyn

Voorzitter: De heer Martin Courtens

Ondervoorzitter: Mevr. Carine Azou

 

Rechtstreekse verkozen leden:

De heer Martin Courtens

Mevrouw Carine Azou

De heer Arnold Normon

Mevrouw Caroline Oosthuyse

De heer Tonny Slembrouck

De heer Nicolaas Vinckier

 

Gecoöpteerde leden:

Mevrouw Marleen Vermeire

De heer Luc Vanoverberghe

De heer Erik Swaenepoel

Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

 

Tel.: 02 790 92 00

Fax: 02 790 92 01

E-mail: info@g-o.be

http://www.g-o.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.             De scholengemeenschap

 

Onze school behoort tot scholengemeenschap basisonderwijs Kortrijk-Menen. Die is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter Philippe Neve Tel.: 056/40.16.11

 

BS “ De Startbaan” Veldstraat 17 – 8560 Wevelgem

Vestiging “ De Droomhut” Goudbergstraat 111 – 8560 Wevelgem

BS “ Kransvijver” Heule Albert Rodenbachlaan 58 – 8501 Heule

BS “ Groenheuvel” Bellegem Groenweg 12 – 8510 Bellegem

Vestiging “ De Kleine Kunstgalerij” Burgemeester Felix de Béthunelaan 4a – 8500 Kortrijk

BS “ Ter Gavers” Harelbeke Arendstraat 62B – 8530 Harelbeke

BS “ De Windroos” Zwevegem Hendrik Consciencestraat 1B – 8550 Zwevegem

BSBO “ De Vlier” Geluwe Guido Gezellestraat 91 – 8940 Geluwe

Vestiging Menen Eikenlaan 25 – 8930 Menen

MPI Kortrijk Pottelberg 5 – 8500 Kortrijk

BS “ Het Open Groene” Marke Kalvariestraat 70 – 8510 Marke

BS “ Drie Hofsteden” Min. de Taeyelaan 11 – 8500 Kortrijk

Vestiging “ Freinetschool de Baai” Baaistraat 10 – 8500 Kortrijk

BS “ De Taalkoffer” Komen Kastelenlaan 109 – 7780 Komen

BS “ De Horizon” Wervik Hellestraat 15 – 8940 Wervik

Vestiging Speldenstraat 72 – 8940 Wervik

BS “ Ter Molen” Lauwe Grote Molenstraat 113 – 8930 Lauwe

BS Menen “ De Duizendpoot” Onderwijsplein 10 – 8930 Menen

Vestiging leefschool “ Kameleon René Gombertstraat 1 a – 8930 Menen

 

 

 • Participatie binnen de school

 

De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan door middel van verkiezingen. Het schoolbestuur zorgt voor de organisatie.

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de leerlingen.

 

 

 

 

 • Zorgvuldig bestuur en andere

 

Reclame, sponsoring, schenkingen en giften

Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel de bekendheid te verhogen.

Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden. Leermiddelen en onderwijsactiviteiten die ertoe strekken de eindtermen te bereiken blijven vrij van reclame.

 

Bijdrageregeling

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze vervangen op kosten van de ouders.

 

 

Lijst met materialen Voorbeelden
Bewegingsmateriaal: ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, …
Constructiemateriaal: karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, …
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software  
ICT- materiaal: computers inclusief internet, tv, radio, telefoon, …
Informatiebronnen: (verklarend) woordenboek, (kinder-)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, …
Kinderliteratuur: prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, …
Knutselmateriaal: lijm, schaar, grondstoffen, textiel, …
Leer- en ontwikkelingsmateriaal: spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling, …
Meetmateriaal: lat, graadboog, geo-driehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, …
Multimediamateriaal: audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler, …
Muziekinstrumenten: trommels, fluiten, …
Planningsmateriaal: schoolagenda, kalender, dagindeling,…
Schrijfgerief: potlood, pen, …
Tekengerief: stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Atlas – Globe – Kaarten – Kompas – Passer – Tweetalige alfabetische woordenlijst- Zakrekenmachine  

 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Hiervoor verwijzen wij naar het lijstje met de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

 

Deze lijst werd opgesteld door het schoolbestuur na overleg met de schoolraad.

We onderscheiden onderstaande categorieën van kosten.

 • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).

 

 

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van maximaal 45 euro voor kleuters en 85 euro in het lager onderwijs.

 • De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bv. bos-, zee-, boerderij-, …, plattelandsklassen.

Voor dit soort activiteiten mag men in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 420 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. De vermelde bedragen worden telkens aangepast bij wijzigingen van de gezondheidsindex.

 • De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt : zie bijlage

 

Bij inschrijving verbinden de ouders zich ertoe om alle schoolfacturen en/of kosten verbonden aan de school/instelling te betalen tegen vervaldatum van deze schoolfacturen en verzaken zich aan de gelopen termijn van verjaring en de verkregen verjaring.

 

De administratiekosten die gepaard gaan met eventuele procedure om achterstallige schoolfacturen te innen, zullen aangerekend worden.

 

Scholengroep 26 Mandel en Leie maakt gebruik van de kortere prenotificatietermijn voor wie de facturen wenst te betalen via het systeem van de Europese domiciliëring.

 

 

Schooltoelage

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het                          inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in                                     voldoende mate op school aanwezig geweest zijn:

 

Kleuteronderwijs
 
Een vast bedrag 93, 21 €  
Lager onderwijs  
Minimumtoelage 104,96 €  
Volledige toelage 157,29 €  
Uitzonderlijke toelage 209,73 €  

 

 

Deze bedragen zijn jaarlijks aanpasbaar. De school informeert de ouders jaarlijks bij                           het begin van het schooljaar over het aanvragen van de toelage en de mogelijke         ondersteuning daarbij door een maatschappelijk werker van het OCMW Menen.

 

 Wie kan een toelage krijgen?
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen                              van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijg u geen toelage. Hoe komt u te weten             hoe hoog uw inkomen mag zijn?

Contacteer het schoolsecretariaat

Naast inkomensvoorwaarde is er ook de schoolvoorwaarde.

Is de kleuter 6 jaar op 31 december of zit de leerling in de lagere school dan mag hij/zij maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

 

Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal

De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Soms worden activiteiten op school gefilmd door een TV–ploeg, met als doel dit beeldmateriaal uit te zenden.

 

De school heeft daarvoor uw individuele toestemming nodig. U krijgt daarvoor van ons een speciaal document.

Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming kun je altijd wijzigen.

 

Toedienen van medicatie

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort.

Van ouders wordt verwacht dat medicatie zo veel mogelijk thuis wordt toegediend. Artsen en apothekers zijn hiervan op de hoogte.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet nemen…

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:

 • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts en de ouders. Zo’n attest kan u terugvinden in de bijlagen bij dit schoolreglement.
 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de schooltas of het kind.

 

Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders.

Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.

 

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur, dit geldt voor de volgende infecties:

 • bof (dikoor);
 • buikgriep/voedselinfecties
 • buiktyfus;
 • hepatitis A;
 • hepatitis B;
 • hersenvliesontsteking (meningitis);
 • infectie met EHEC (enterohemorragische escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
 • infectie met shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
 • kinderverlamming (polio);
 • kinkhoest (pertussis);
 • krentenbaard (impetigo);
 • kroep (difterie);
 • mazelen;
 • roodvonk (scarlatina);
 • schimmelinfecties;
 • schurft (scabiës);
 • tuberculose;
 • windpokken (varicella, waterpokken).

 

Gebruik van GSM en andere technologische apparatuur

In de klas en op het schooldomein mogen de leerlingen geen gebruik maken van GSM en andere technologische apparatuur. Het verhindert immers het ordentelijk lesgeven. Gebruikt een leerling toch een GSM in de klas, dan moet hij die aan de directeur geven, die het apparaat tot op het einde van de schooltijd in bewaring houdt.

Weigert de leerling de GSM af te geven, dan kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.

In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen niet filmen, tenzij de gefilmde personen hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven. Is er geen toestemming gevraagd, dan moet de leerkracht of medeleerling gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Het gaat hier immers om een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er aangifte moet worden gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Weigert de leerling de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de leerkracht of medeleerling een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Schoolverzekering

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

 • tijdens de lessen;
 • tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband);
 • op weg naar en van de school (indien dit, binnen het normale tijdsbestek, de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is);

Zo snel mogelijk wordt, indien nodig, medische tussenkomst geregeld. De ouders betalen alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen, … zelf en zorgen voor de nodige kwijtingen van de betaalde bedragen. Zonder verwijl nemen de ouders of de leerling contact op met het secretariaat van de school, waar een aangiftedossier opgesteld wordt en de nodige formulieren voor verdere tussenkomst bezorgd worden.

 

In geval het ongeval op school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders.

 

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, meestal  geen materiële schade. Daarom raden wij de ouders aan een verzekering  “Burgerlijke aansprakelijkheid”, ook familiale genoemd, af te sluiten.

De school kan niet ook aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning van persoonlijk materiaal.

Voor opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubels en materiaal wordt aan de leerlingen een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling.

Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid wordt eveneens door de ouders vergoed.

 

Actief pluralisme

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en legt bij vaststelling van een overtreding een sanctie op overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

 

 • Engagementsverklaring

 

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal. Als u het schoolreglement ondertekent, gaat u ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken. Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s.

 

1e engagement: oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageren wij ons om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

2e engagement: voldoende aanwezig zijn

U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig als  uw kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn.

3e engagement: individuele leerlingbegeleiding

De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind uit te tekenen. U wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook  dat u met ons contact opneemt  als we vragen hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: positieve houding tegenover de onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anders taligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. U hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs,  onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

 

5e engagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om taalachterstand van leerlingen weg te werken

“Uw kind is ingeschreven in een Nederlandstalige school. Nederlands is de algemene omgangstaal op school. Het is de taal waarin les gegeven wordt en waarin de school communiceert.

De school engageert zich om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn taalontwikkeling. Op die manier kan het de Nederlandse taal snel aanleren en correct gebruiken.

Kinderen en ouders spreken thuis soms een andere taal: dialect, Frans of een andere vreemde taal. De school respecteert de taal die ouders en kinderen thuis spreken.

Een kind leert vlugger Nederlands als het ook buiten de schooluren Nederlands kan inoefenen. Daarom is het belangrijk dat ouders hun kind aanmoedigen om in de vrije tijd deel te nemen aan Nederlandstalige activiteiten.

Ouders doen inspanningen om in het Nederlands met de school te communiceren. Als dit niet of moeilijk lukt, helpt de school hen daarbij. Ze doet er alles aan opdat ouders en kinderen zich snel thuis voelen op school.”

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Inschrijving, aan- en afwezigheid, zittenblijven

 

 • Inschrijvingen

 

Om in onze school ingeschreven te worden, dient men te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

 

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan.

Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan van de leerling het lopende schooljaar, het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden.

 

Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.

 

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie overmaken bij de inschrijving.

Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het  overleg op met u, het CLB en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om  het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven.

Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikt, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Als overgangsmaatregel voor het schooljaar 16-17 geldt dat wanneer een verslag nog niet klaar is op het moment van de inschrijving het volstaat om een voorlopig document van het CLB te overhandigen, waaruit blijkt dat het diagnostisch proces is doorlopen. Het verslag moet op de nieuwe school zijn bij de start van het effectief les bijwonen.

Eens definitief ingeschreven in onze school blijft uw kind  ingeschreven voor de hele duur van de schoolloopbaan, tenzij

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
 • u zelf een andere school kiest;
 • u niet akkoord gaat met het een gewijzigd schoolreglement;
 • uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor een daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

 

Tijdens de grote vakantieperiode gebeuren de inschrijvingen de eerste week verlofweek tot 5  juli en vanaf 16 augustus na een telefonische afspraak met de administratief medewerker of de directeur.

 

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven kinderen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgend schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

 

Wat geldt voor de scholen gelegen te Kortrijk?

Deze scholen volgen de afspraken gemaakt binnen het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Kortrijk ,(kortweg LOP BaO Kortrijk).

Het inschrijven voor alle scholen gelegen in stad Kortrijk gebeurt via een centraal inschrijvingsplatform.

De data, voorrangsperiodes en de verdere praktische afspraken kunt u vinden op de website www.naarschoolinkortrijk.be

 

Meer info nodig, contacteer onze school of de LOP-deskundige:

Mevrouw Marianne Bogaert

0491 99 60 13
marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be

 

 

Wat geldt voor scholen gelegen te Menen?

Ook Menen heeft een site waar u alle info terugvindt betreffende de capaciteit, de vrije plaatsen  en de verschillende voorrangsperiodes in de scholen.

Wilt u meer weten vanaf wanneer uw kind kan ingeschreven worden, raadpleeg www.naarschoolinmenen.be , wend u tot onze school of contacteer de LOP deskundige

 

Dhr. Johan Debackere

0473 93 89 27

johan.debackere@ond.vlaanderen.be

 

Wat geldt voor alle andere basisscholen van onze scholengemeenschap?

Voor scholen gelegen buiten Kortrijk of Menen bepaalt het schoolbestuur de voorrangsperiodes in overleg met de schoolbesturen van alle andere scholen binnen dezelfde gemeente.

Meer info nodig, contacteer het schoolsecretariaat.

 

Bij weigering van inschrijving in een school is er bemiddeling mogelijk.

Binnen een LOP gebied.

Het LOP bemiddelt enkel op vraag van ouders, en binnen een termijn van 10 kalenderdagen tussen de leerling en zijn ouders en de scholen binnen het werkgebied, met het oog  op de inschrijving van de leerling in een school.

Zolang de bemiddeling loopt wordt de termijn van 30 kalenderdagen bij de Commissie inzak leerlingenrechten opgeschort.

Indien de bemiddeling niet leidt tot een definitieve inschrijving in een school, dan maakt het LOP het dossier automatisch over aan de Commissie inzake leerlingenrechten.

 

Buiten een LOP gebied.

Voor scholen gelegen buiten een LOP-gebied, neemt een provinciale bemiddelingscel, die bestaat uit een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur, de bemiddelingstaken op zich.

 

Contactgegevens bemiddelingscel AgODi: Sara De Meerleer: 02 553 92 12

 

De provinciale bemiddelingscel bemiddelt binnen een termijn van 10 kalenderdagen tussen de leerling en zijn ouders en de scholen, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een school. Zolang de bemiddeling loopt wordt de termijn van 30 kalenderdagen bij de Commissie inzake leerlingenrechten opgeschort.

Indien de bemiddeling niet leidt tot een definitieve inschrijving in een school, dan maakt de bemiddelingscel het dossier automatisch over aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 

 • Instappen

 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school starten op de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaart

 

Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

 • Regelmatige leerling

 

Een regelmatige kleuter is een kleuter die:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
 • slechts in één school is ingeschreven.

In het lager onderwijs of als leerplichtige leerling in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;
 • deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling.

 

 

 • Leerplicht en geregeld schoolbezoek

 

Voor de minderjarige is er leerplicht  gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes wordt.

 

De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest).

 

 

 

 • Overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs

 

Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.

Als uw kind van school verandert, dient de school de  leerlingengegevens over te dragen aan de nieuwe school. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerling specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang uw kind en slaat nooit op gegevens in verband met schending van de leefregels (behalve  indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt).

U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt en kan tegen een vergoeding van 0,5 EUR per  kopie  deze gegevens verkrijgen. u hebt eveneens het recht om toelichting te verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten.

Als uw kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating tot  het  geïntegreerd onderwijs of over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan zal de school bij schoolverandering een kopie van dit verslag overdragen aan de nieuwe school, zoals thans door de regelgeving wordt opgelegd.

 

 • Vervroegd in het lager onderwijs beginnen

 

Ouders kunnen overwegen om hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na advies van het C.L.B. en na toelating door de klassenraad.

 

 • Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen

 

Ouders kunnen ook beslissen om hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Ze zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding in te winnen. Ook in dit geval wordt van het kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals dit voor alle leerplichtigen geldt.

 • Langer in het lager onderwijs

 

Ouders kunnen beslissen hun kind acht jaar in het lager onderwijs te laten doorbrengen. Is dit het geval, dan kan het kind voor het achtste jaar lager onderwijs tot het zesde leerjaar toegelaten worden. De ouders zijn ook hier verplicht vooraf het advies van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in te winnen.

 • Schoolverandering

 

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders.

 

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

 

 

 • Afwezigheden

 

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de overstap maakt naar het lager onderwijs.

 

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties).

 

Mogelijke redenen van gewettigde afwezigheid:

Afwezigheid om medische redenen

Verklaring door de ouders
Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.

Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen).

 

Medisch attest

Een medisch attest is vereist:

 • als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt
 • als al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders werd ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd

 • bij terugkomst op school
 • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een periode van meer dan tien opeenvolgende schooldagen betreft.

 

Het medische attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, een geneesheer- specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, het telefoon- en RIZIV- nummer van de verstrekker
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen
 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode met, in voorkomend geval, de vermelding van voor- of namiddag.

 

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg.

 • Hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld.
 • Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts.
 • Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school[1]

Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding.

 

Dit attest moet door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen.

 

Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier, daarin vraagt het CLB een her-evaluatie aan de behandelende geneesheer.

Afwezigheid om levensbeschouwelijke redenen

 

Afwezigheid tijdens het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer gelet op de eigen levensbeschouwelijke overtuiging.

 

De vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van de eigen levensbeschouwing.

Afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet toegelaten.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen

De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft:

 • een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bijwonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf)
 • het bijwonen van een familieraad
 • de onbereikbaarheid of de ontoegankelijkheid van de instelling door overmacht
 • het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn/haar door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging
 • voor het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte voor de sporten, tennis, zwemmen en gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden, tornooien of manifestaties) waarvoor de leerling als lid van een unisportfederatie geselecteerd is.

Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de directeur

De afwezigheid kan slechts mits akkoord van de directeur en mits overhandiging van, al naargelang het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document.

 

Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap.

Mogelijkheden:

 • afwezigheid voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont of om de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland bij te wonen
 • afwezigheid ingevolge de individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;
 • afwezigheid om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben
 • deelname aan time-out projecten

 

Afwezigheid tijdens extra-murosactiviteiten

Ouders kunnen de deelname aan extra–murosactiviteiten weigeren indien dit voorafgaandelijk en schriftelijk aan de directie van de school wordt gecommuniceerd.

Studie-uitstappen, stages, bos- of zeeklassen,  theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, …, worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend; de ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteit.

 

De leerlingen die niet deelnemen aan de extra-murosactiviteiten dienen wel degelijk aanwezig te zijn op school; voor hen zullen vervangende activiteiten worden georganiseerd.

 

Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen extra-murosactiviteiten.

 

Afwezigheden als gevolgd van een topsportconvenant

Het betreft afwezigheden voor leerlingen die worden toegestaan op basis van het topsportconvenant in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek.

 

Deze categorie van afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:

 • een gemotiveerde aanvraag van de ouders
 • een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie
 • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap
 • een akkoord van de directie: de directeur kan het aanvraagdossier aanvaarden of weigeren.

In uitzonderlijke gevallen: de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. ‘trekperiodes’)

Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders

In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school.

 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die met hun ouders meereizen gedurende de zgn. ‘trekperiodes’, genieten van deze vorm van tijdelijk ‘huisonderwijs’, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’.

 

Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:

 • de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt
 • de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind.

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt (5 minuten voor het belsignaal) aanwezig zijn zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders. Te laat komende leerlingen en kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.

 

Anti-spijbelbeleid

De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te garanderen. Wanneer een leerling toch ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

 

Wanneer de school vaststelt dat de leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders.

Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee  zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde afwezigheid.

Van zodra de leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB ingeschakeld worden en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.

Problematische afwezigheden kunnen ertoe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

Het aantal problematische afwezigheden dat een leerling in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd wordt bij verandering van school overgedragen. Verzet is niet mogelijk.

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

Een groeiend aantal ouders doet beroep op schoolexterne hulpverleners.

 

De directeur van een school kan een afwezigheid van een leerling toestaan omwille van revalidatie tijdens de lestijden. Deze revalidatie dient te worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners.

 

De regelgeving onderscheidt 2 situaties.

 

 • Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder het punt hieronder), en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. Ook moet er een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. Uit het advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. De directeur verleent toestemming voor afwezigheid voor de periode welke in het medisch attest werd vermeld.
 • De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele doelen van CLB.

Hier wordt een vierledige procedure voorzien waarbij vooral het advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het CLB moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Tevens dient te worden vermeld dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als school gebonden aanbod. Er dient een samenwerkingsovereenkomst te worden opgesteld tussen de school en de revalidatieverstrekker aangaande de wijze waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met in acht name van de privacy wetgeving). De toestemming van de directeur dient jaarlijks vernieuwd en wordt gemotiveerd rekening houdend met het evaluatieverslag.

 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor de leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

 • Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs.

 

Wanneer uw kind een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en het hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen onderzoekt de school welke mogelijkheden er zijn om onderwijs aan huis of synchoon internetonderwijs te organiseren.

 

De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis.

 

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

 • de leerling is 5 jaar geworden vóór 1 januari van het lopende jaar;
 • de leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaar overschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval.
  Wanneer de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.
  Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid.
 • de ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest;
 • de afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerling is ten hoogste 10 km.
 • De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs. Uw kind kan van synchroon internetonderwijs genieten bij een langdurig geplande afwezigheid van 6 weken, of bij frequente geplande afwezigheden van minimaal 54 halve dagen. Synchroon internetonderwijs dient door de ouder(s) te worden aangevraagd via de webstek van vzw Bednet http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken

 

Er wordt nagegaan of uw kind het Synchroon internetonderwijs voldoende lang en voldoende intensief zal kunnen gebruiken. De uiteindelijke afwezigheid kan korter of minder zijn.

 

De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.

Naargelang de situatie zich voordoet wordt nagezien  of de mogelijkheid tot het volgen van de lessen via internet tot de mogelijkheid behoort.

 

 

 

 

 • Zittenblijven in het kleuter- en het lager onderwijs

De school beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat en welke blijft zitten (exclusief de overgang van kleuter naar lager waar bijzondere modaliteiten gelden zoals hierboven uiteengezet). Indien de school beslist om een leerling te laten overzitten in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager onderwijs, dan wordt deze beslissing genomen na voorafgaandelijk overleg met het CLB. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bezorgd, en vervolgens mondeling toegelicht.

De school verstrekt hierbij ook informatie over de begeleidende maatregelen tijdens  het volgende schooljaar.

 

Hoofdstuk 4: Getuigschrift basisonderwijs

 

 • Beslissing uitreiken getuigschrift basisonderwijs

 

Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan een leerling uit te reiken. Krachtens art. 53 van het decreet Basisonderwijs oordeelt de klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de eindterm gerelateerde doelen uit het leerplan heeft bereikt om het getuigschrift te verwerven. Behaalt een leerling het getuigschrift niet, dan levert de directeur een gemotiveerde verklaring af waarin de schooljaren vermeld staan die de leerling gevolgd heeft.

 

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Zodra uw kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het niet opnieuw lager onderwijs volgen, tenzij na toelating van de klassenraad.

 

 • Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

 

Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een gesprek georganiseerd met de ouders van wie de kinderen geen getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit gesprek krijgen ouders inzage in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. De ouders ontvangen ook de geformaliseerde beslissing waaruit blijkt dat aan hun kind geen getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt.

 

Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een overleg georganiseerd voor

Bezwaar

De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, kan door de ouders worden betwist.

 

Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend), volgend op de dag waarop de beslissing van het niet uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk onderhoud aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde, om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

 

Tijdens het gesprek kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.

Na het gesprek zijn onderstaande scenario’s mogelijk.

 • De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

De ouders nemen kennis van de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, of nemen de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene termijn, beschouwen we de beslissing als ontvangen. De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

Beroep

De beroepsmogelijkheid ontstaat pas, nadat via overleg tussen de partijen werd gepoogd om constructief tot een oplossing te komen. De ouders verzenden het beroep best via een aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

 

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde van het schoolbestuur, of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd medegedeeld.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit:

 • interne leden

De leden van de klassenraad die beslisten het getuigschrift niet toe te kennen. De directeur of zijn afgevaardigde maken in ieder geval deel uit van de beroepscommissie. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd.

 • externe leden

Dit zijn personen die extern zijn aan het schoolbestuur en aan de school die beslisten het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken, …

 

Een lid dat intern is kan nooit behoren tot de geleding van de externen.

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

 

Beslissing van de beroepscommissie

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne  leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De ouders worden door de beroepscommissie gehoord. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

 

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot, hetzij

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten;
 • een bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;
 • de toekenning van het getuigschrift Basisonderwijs.

 

Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.

 

Het resultaat van het beroep wordt aan de betrokken personen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie.

Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

 

Hoofdstuk 5: Maatregelen bij schending leefregels

 

5.1. Ordemaatregelen

 

Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is zeker nodig om vlot te functioneren. Als die samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Enkel voor leerplichtigen in het lager onderwijs kan de school uitzonderlijk orde – en tuchtmaatregelen nemen.

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

 

Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden:
Een waarschuwing Mondeling met vermelding in de schoolagenda.
Een vermaning Nota in de agenda met eventueel een strafwerk.
Elke aanmerking of strafwerk wordt ondertekend door de ouders.
Een straftaak Extra schriftelijke taak.
Deze taak wordt via de agenda aan de ouders  gemeld.
Tijdelijke verwijdering uit de les/studie tot het einde van de les/studie.
Ondertussen krijgt de leerling een strafwerk of een taak.
De ouders worden hierover geïnformeerd.
Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen:
Een begeleidings-overeenkomst Leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als ze het contract niet naleven.

Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure.

Dit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

 

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur.

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

 

 

 • Bewarende maatregel

 

Preventieve schorsing

Om de leefregels te handhaven kan de directeur of zijn afgevaardigde een leerplichtige leerling lager onderwijs  preventief schorsen; d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.

Deze bewarende maatregel geldt maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde kan beslissen om de desbetreffende periode éénmalig met 5 opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond binnen deze periode.

 

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders ter kennis gebracht.

 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 • Tuchtmaatregelen

 

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

 

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals onder meer opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen.

 

Welke?

 • Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één schooldag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
 • Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad waarin ook het CLB is vertegenwoordigd.

Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling  tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.

Wordt de leerling vóór 30 juni definitief uitgesloten, dan blijft hij  normaliter in de school ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk één maand (vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen)  na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting, wordt de leerling definitief uitgeschreven; zelfs als er dan nog geen andere school voor de leerling gevonden is.

De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut van regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school.

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, dan motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee  aan de ouders.
Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling  uitschrijven. Een leerling die uit de school uitgesloten werd, het lopende, het volgende én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden  in de school.  Dit geldt ook voor de  school of scholen waar onze school mee samenwerkt, voor zover de  controversiële handelingen zich  in  die andere school hebben voorgedaan.

 

Algemene principes bij tijdelijke en definitieve uitsluiting

 

De tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen enkel uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt, mits men de volgende principes respecteert:

1° Men moet het voorafgaand advies van de klassenraad inwinnen. Bij een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.

2° De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld

3° De ouders en de leerling hebben vervolgens inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord. Ze  kunnen  eventueel worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

4°De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

5° De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze beslissing wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders meegedeeld vóór de tuchtmaatregel ingaat met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.

6° De school geeft in de mededeling van de definitieve beslissing aan dat de ouders een beroep kunnen instellen en verwijst tegelijk ook naar de bepalingen daaromtrent uit het schoolreglement.

7° Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.

8° Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

 

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting

Alleen tegen een definitieve uitsluiting kan men in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie.

Het opstarten van het beroep

 • De ouders moeten het beroep schriftelijk indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke  en reglementaire feestdagen niet meegerekend)  na de schriftelijke mededeling van de definitieve uitsluiting. Ze doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren.

 • Tijdens de beroepsprocedure blijft de leerling definitief uitgesloten.

Beroepscommissie

 • De algemeen directeur wijst de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.De beroepscommissie bestaat uit interne leden en externe leden.

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

 

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 • De beroepscommissie hoort de ouders
 • De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de definitieve uitsluiting heeft/hebben gegeven, horen.
 • De beroepscommissie neemt een beslissing:
 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten
  • of een bevestiging van de definitieve uitsluiting
  • of de vernietiging van de definitieve uitsluiting
 • De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie
 • Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.
 • Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld uiterlijk 45 kalenderdagen – vakantieperioden niet meegerekend – nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.
 • Bij overschrijding van deze vervaltermijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.

 

Annulatieberoep

Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennisnamen van de beslissing van de beroepscommissie. Tijdens deze procedure blijft uw kind definitief uitgesloten.

 

Hoofdstuk 6: Algemene klachtenprocedure

 

 • Welke klachten kan je indienen?

 

De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school.

 

 • Waar kan je met je klacht terecht?

 

Een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid kunnen de ouders melden aan de directeur. De ouders proberen altijd eerst om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

 

Komt men na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kunnen de ouders een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep.

 

Marc Casteleyn, algemeen directeur
Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare

 

Tel.: 051 26 75 50 – Fax: 051 26 75 67
E-mail: marc.casteleyn@sgr26.be

 

Als de ouders uiteindelijk niet tevreden zijn over de klachtenbehandeling, kunnen ze een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (Tel.: 0800-240 50).

 

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer

0800 173 64.

Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen de ouders indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

 • beheersing onderwijskosten
 • eerlijke concurrentie
 • verbod op politieke activiteiten
 • beperkingen op handelsactiviteiten
 • beginselen betreffende reclame en sponsoring

 

Voor meer informatie kunnen de ouders terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (Tel.: 02 553 65 56). Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

 

Als een school weigert een kind in te schrijven, kunnen de ouders klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie is te vinden bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (Tel.: 02 553 92 06).

 

 

 • Hoe dien je een klacht in?

 

 • via telefoon, brief, e-mail of fax.
 • de volgende gegevens mogen niet ontbreken:
  • je naam, adres en telefoonnummer
  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is
  • in welke school het gebeurd is – bij indiening van een klacht – bij de scholengroep

 

 • De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 

 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra).

Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.

 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht.

 

 • Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?

 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur of de directeur jou de ontvangst van je klacht.

 

Als de klacht niet wordt behandeld, wordt men daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Als de klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. De ouders worden op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

 

De indiening van een klacht tegen een bepaalde beslissing, betekent niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

 

 

Uitgeleide

Beste ouders,

Beste leerling,

 

U hebt het schoolreglement doorgelezen. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waar elke leerling zich goed kan voelen.

 

Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school. Naast het bijbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes, willen wij onze leerlingen leren omgaan met diversiteit.

 

Door de ondertekening van het schoolreglement bevestigt u dat de doelstellingen, de leefregels, het pedagogisch project en de engagementsverklaring van de school onderschrijft.

 

Indien u nog vragen zou hebben over dit schoolreglement kan u ons altijd contacteren voor bijkomende uitleg.

 

Vriendelijke groet

De directeur en het schoolteam

 

[1] Lichamelijke opvoeding; indien om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan worden gevolgd, dan blijft de verplichting dat de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist.