Home   Nieuws   Informatiebrochure 2016-2017

Informatiebrochure 2016-2017

U bent op zoek naar een creatieve school waar de leerstof
op een ontdekkende manier wordt aangeboden
en waar uw kind een gelukkige schooltijd te wachten staat?
Dan zijn wij de school waar u op zoekt naar bent!
Onderwijsplein 10 – 8930 Menen – 056/513578
www.bsdeduizendpoot.be
www.facebook.com/BSDuizendpoot
Onze visie op onderwijs
De visie op onderwijs is gebaseerd op ‘het pedagogisch project van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap’.
Open visie
We hebben belangstelling en respect voor ieders mening.
Veranderingen en vernieuwingen benaderen we met openheid.
Wij hebben oog voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
Alle kinderen voelen zich thuis op onze school, ongeacht hun filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij.
Iedere leerling functioneert als gelijke. Er is respect voor de eigenheid van elkaar.
Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, worden op onze school als gelijken behandeld.
We hebben een brede kijk op de wereld. We staan open om andere culturen te begrijpen.
Ontplooiing
We streven een maximale ontwikkeling van de creatieve talenten van onze leerlingen na.
Via de muzische vorming proberen we de taalvaardigheid en de sociale competenties van de leerlingen te verhogen.
Op onze school loopt een tijdelijk project kunstinitiatie. Daarvoor werken we samen met de leerkrachten DKO van de stedelijke academies van Menen.
We zijn ambitieus en stimuleren elkaar om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
We gaan op onderzoek en leren van elkaar. Daarnaast krijgen ‘leren leren’, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden in de verschillende leergebieden onze specifieke aandacht.
We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. We zorgen voor differentiatie en individuele begeleiding. De ouders worden betrokken tijdens het volledige zorgtraject.
Mondigheid
We zorgen ervoor dat al onze leerlingen mondig worden, zodat elk kind zijn gedachten,
ervaringen en gevoelens optimaal kan verwoorden..
We werken doelgericht aan een verbetering van de taalvaardigheid van al onze leerlingen.
Gezien de specifieke geografische ligging van onze grenslandschool, doen wij een extra inspanning om de anderstaligen hierbij met bijzondere zorg te begeleiden.
Betrokkenheid
Op onze school hebben de leerlingen inspraak door hun vertegenwoordiging in de leerlingenraad.
De ouders hebben inspraak door hun vertegenwoordiging in de schoolraad.
De school engageert zich om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.
Sociaal voelend
Onze school heeft oog voor het werken en leven ‘in groep’.
Met de methodiek van de axenroos ervaren de kinderen waarden en tekorten bij zichzelf en de anderen. Daaraan gekoppeld heeft de school een beloningsysteem uitgewerkt.
We brengen de kinderen omgangsvormen, leefregels en afspraken bij, die belangrijk zijn voor het samenleven met de groep.
Kansen bieden
Iedereen draagt zijn steentje zodat elk kind het beste uit zichzelf kan naar boven halen.
Iedereen een VIP!

Samen maken wij de school
Ons schoolteam bestaat uit:
• de directeur Carine Favoreel
• het beleids- en ondersteunend personeel
o de administratief medewerker Benediekte Casteele
o de zorgcoördinator Carine Favoreel
o de zorgleerkrachten – onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers
 kleuter Deborah Demarcke
 lager
o de ict-coördinator Linton Verstraete
• de leerkrachten
o de titularissen
 peuterklas Deborah Demarcke
 eerste kleuterklas Julie Vandaele
 tweede kleuterklas Jozefien Viaene
 derde kleuterklas Linsey Cloet
 eerste leerjaar Hanne Verschelde
 tweede leerjaar Evelyne Pillaert
 derde leerjaar Nele Van Waeyenberge
 vierde leerjaar Jennifer Windels
 vijfde leerjaar Charlot Vanhoutte
 zesde leerjaar Jasmine Delabie
o de vakleerkracht lichamelijke opvoeding Linsey Vandevelde
o de vakleerkrachten levensbeschouwelijke vakken
 rooms-katholieke godsdienst Eef Delorge
 niet-confessionele zedenleer Christine Depoortere
 islamitische godsdienst Mounia El Machaoud
 protestantse godsdienst Bea Depraetere
• het meester-, vak- en dienstpersoneel
o de onderhoudswerkvrouwen Magda, Patricia en Martine
o de buschauffeurs Alain en Carine
o de busbegeleiders Marleen en Christine
o de begeleiders voor de opvang Katleen en Els
Ouders, personeel en externen hebben via de schoolraad inspraak op het schoolbeleid.
De school heeft een vriendenkring. Ouders, personeel en sympathisanten zijn er lid van. Ook u kan zich kandidaat stellen. De vriendenkring organiseert elk schooljaar meerdere feestelijkheden en zorgt voor een financiële steun bij allerlei activiteiten.
De school werkt aan ouderbetrokkenheid. Ouders, zijn welkom om te participeren aan tal van activiteiten.
Onze school werkt samen met het personeel van het begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
CLB Mandel en Leie – Stationsstraat 43 Menen – tel. 056/512855
Ons beleid

Kwaliteitsbeleid

We bewaken voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs. We borgen wat goed is en verbeteren indien nodig. Tijdens teamvergaderingen, overlegmomenten en pedagogische studiedagen worden doelstellingen aangescherpt, acties ondernomen om later in de klas te worden gerealiseerd.

Onze leerkrachten werken met de recentste methodes.
Alle klassen beschikken over computers of laptops. Leerkrachten en leerlingen gebruiken die ter ondersteuning van het leerproces.
Vanaf de derde kleuterklas wordt er gebruik gemaakt van een smartbord.
In de lagere klassen zijn alle smartborden uitgerust met de bordboeken van de methodes.
Talenbeleid
Onze school wil de taalvaardigheid van onze leerlingen verhogen.
We zorgen ervoor dat al onze leerlingen mondig worden, zodat elk kind zijn gedachten,
ervaringen en gevoelens optimaal kan verwoorden..
We werken doelgericht aan een verbetering van de taalvaardigheid van al onze leerlingen.
Gezien de specifieke geografische ligging van onze grenslandschool, doen wij een extra inspanning om de anderstaligen hierbij met bijzondere zorg te begeleiden.
Vanaf de 3de kleuterklas bieden wij initiatie FRANS aan.
Muzisch beleid
Onze school profileert zich als een creatieve school. We laten alle domeinen van muzische vorming optimaal aan bod komen. De inspectie gaf ons hiervoor een schitterend doorlichtingsverslag.
Op onze school loopt al vele jaren een project kunstinitiatie. Dit project loopt in samenwerking met de stedelijke academie voor woord en muziek en met de stedelijke academie voor beeld van Menen.
Wekelijks komen leerkrachten van de academie les geven aan de leerlingen van onze school.

Sportbeleid
De lessen lichamelijke opvoeding worden zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling gegeven door de vakleerkracht lichamelijke opvoeding Linsey Vandevelde

De kleuters krijgen 2 keer per week turnles.
In de 3de kleuterklas starten we met watergewenning. Gedurende het schooljaar krijgen de kleuters 10 lessen watergewenning. De school draagt de kosten.

In de lagere afdeling krijgen alle leerlingen wekelijks een lesuur lichamelijke opvoeding.
Om de veertien dagen krijgen ze zwemles.

Op woensdagnamiddag neemt de school deel aan de sportwedstijden, georganiseerd door de sportdienst van stad Menen.

Regelmatig worden er workshops sport ingericht.
De school organiseert jaarlijks een sportdag en tal van sportieve activiteiten.
Zorgbeleid
Voor leerlingen, met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan.
Periodiek worden overlegmomenten georganiseerd met de leerkracht van uw kind, de CLB-medewerker en de directeur/zorgcoördinator. De vorderingen van uw kind worden dan besproken. Indien we ons zorgen maken, wordt u op de hoogte gebracht en nodigen we u uit om samen uw kind te begeleiden.
Sociale vaardigheden aanleren
Axenroos – beloningssysteem
We willen de sociale vaardigheden van onze kinderen verhogen en werken daarom met de dieren van de axenroos. De kinderen worden gewezen op hun gedragingen en krijgen een kaart bij goed of bij slecht gedrag. Midden schooljaar wordt een karakterrapport van onze leerlingen gemaakt.
We proberen zoveel als mogelijk positief te waarderen en groene kaartjes te geven. Uitzonderlijk worden rode kaartjes gegeven.
Regelmatig kunnen de kinderen hun kaarten inruilen voor een beloning.

Pestbeleid
De school eist respect en begrip voor anderen. Pesten wordt niet geduld! In samenwerking met het CLB worden pestproblemen aangepakt. De school heeft een pestactieplan.
Wij nemen pesten ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen. Daarom is het heel belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen. Wij vragen u dan ook om ons te contacteren indien u vermoedt dat uw kind wordt gepest.

Gezondheidsbeleid
De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl.
In het schoolrestaurant kunnen de kinderen over de middag een gezonde en evenwichtige warme maaltijd gebruiken. We stimuleren het nemen van een warme maaltijd voor onze peuters en jongste kleuters!
Over de middag kunnen de kinderen ook een lunch nuttigen.
Op school worden geen suikerhoudende frisdranken verkocht en gebruikt!
De kinderen kunnen tijdens de speeltijd melk, chocomelk of fruitsap (sap van appel- en sinaasappel) op school kopen. Ze kunnen ook een drankje meebrengen van thuis.
De school stimuleert het eten van fruit als tussendoortje.
We vragen om op woensdag een stuk fruit mee te geven met uw kind.
Huistakenbeleid en leren leren

In onze school wordt in de lagere afdeling een expliciete huistaak gegeven worden op maandag, dinsdag en donderdag. Het betreft telkens een korte taak om verworven leerstof in te oefenen of een voorbereiding op een volgende les.
Lezen, het wekelijks dictee voorbereiden, Franse woordenschat oefenen, is iets wat dagelijks geoefend kan worden en wordt niet beschouwd als huistaak.
In het kader van ‘leren leren’ is het een attitude om dagelijks na schooltijd leermomenten te plannen.

eerste leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak wiskunde taal taal
werktijd 15 min 15 min 15 min
leren lezen lezen lezen lezen lezen

tweede leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde spelling
werktijd 15 min 15 min 15 min
leren lezen / tafels

derde leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde spelling
werktijd 20 min 20 min 20 min
leren tafels / wereldoriëntatie

vierde leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal wiskunde spelling
werktijd 20 min 20 min 20 min
leren tafels / wereldoriëntatie

vijfde leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal/wiskunde taal/wiskunde taal/wiskunde
werktijd 25 min 25 min 25 min
leren Frans / spelling / wereldoriëntatie / taalwekkertjes

zesde leerjaar
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
huistaak taal/wiskunde taal/wiskunde taal/wiskunde
werktijd 25 min 25 min 25 min
leren Frans / spelling / wereldoriëntatie / taalwekkertjes

Schooluren

Begin en einde van de lessen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
voormiddag 8.45 – 11.55 8.45 – 11.55 8.45 – 11.30 8.45 – 11.55 8.45 – 11.55
namiddag 13.20 – 16.05 13.20 – 16.05 13.20 – 16.05 13.20 – 15.00

Onthaal van onze jongste kleuters
De jongste kleuters (uit de peuterklas en de eerste kleuterklas) worden elke ochtend onthaald door de kleuterjuf vanaf 8.15 uur in de peuterklas. Zij moeten niet naar de grote speelplaats.

Onthaal van de andere kinderen
De andere kinderen worden vanaf 8.00 uur onthaald op de grote speelplaats/turnzaal.
Elke ochtend worden de rijen gevormd om 8.35 uur en gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht naar hun klas. In elke klas wordt een onthaalmoment gehouden, vooraleer aan de lessen wordt begonnen.
Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
Op onze school organiseren we voor- en naschoolse opvang.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
betalend vanaf 6.45 uur
tot 8 uur vanaf 6.45 uur
tot 8 uur vanaf 6.45 uur
tot 8 uur vanaf 6.45 uur
tot 8 uur vanaf 6.45 uur
tot 8 uur
gratis van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur van 8 uur tot 8.35 uur
gratis van 16.05 uur tot 16.45 uur van 16.05 uur tot 16.45 uur van 11.30 uur tot 12 uur van 16.05 uur tot 16.45 uur van 15 uur tot 15.45 uur
betalend van 16.45 uur tot 18 uur van 16.45 uur tot 18 uur van 12 uur
tot 16 uur van 16.45 uur tot 18 uur van 15.45 uur tot 17 uur

De bijdrage van de ouders voor de opvang is € 0,60 per begonnen kwartier.

Op woensdagnamiddag bedraagt de bijdrage € 6 voor de hele namiddag.

Studie
Op onze school organiseren we studie.
Uw kind kan er op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.15 uur tot 16.45 uur gebruik van maken.
De studie organiseren we in twee groepen, telkens onder begeleiding van een leerkracht.
Leerlingen, die wachten op de tweede busrit blijven automatisch in de studie.
Andere leerlingen kunnen gebruik maken van de studie.
We vragen een engagement enerzijds van de leerlingen, om de studie niet te storen, en anderzijds van de ouders, om de kinderen niet voor het einde van de studie uit de klas te halen.

We vragen geen bijdrage aan de ouders. De studie is gratis.

Instapdata en openklasdagen

Wanneer mag je kind naar school?
Kleuters die de leeftijd van 2,5 jaar hebben mogen naar school op één van de volgende instapdata:
• 1ste schooldag van september donderdag, 1 september 2016
• 1ste schooldag na de herfstvakantie maandag, 7 november 2016
• 1ste schooldag na de kerstvakantie maandag, 9 januari 2017
• 1ste schooldag van februari woensdag, 1 februari 2017
• 1ste schooldag na de krokusvakantie maandag, 6 maart 2017
• 1ste schooldag na de paasvakantie dinsdag, 18 april 2017
• 1ste schooldag na Hemelvaartsdag maandag, 29 mei 2017

Wanneer mag ik op bezoek in de kleuterklas? Wanneer zijn de wenmomenten?
Elke woensdag voor de instapdatum of na afspraak kan u met uw peuter op bezoek komen in de klas. Op die manier went de peuter aan de klas, de juf, … en hebt u een zicht op de werking.
Woensdag, 26 oktober 2016 van 9.00 tot 11.00
Woensdag, 21 december 2016 van 9.00 tot 11.00
Woensdag, 22 februari 2017 van 9.00 tot 11.00
Woensdag, 29 maart 2017 van 9.00 tot 11.00
Woensdag, 17 mei 2017 van 9.00 tot 11.00
Wat brengt je peuter mee naar school?
• een onderbroekje
• een koek en/of stuk fruit als tussendoortje (voormiddag en namiddag)
• op woensdag een stuk fruit
• een drankje (op school wordt er ook melk, chocomelk of fruitsap bedeeld)
• een zakdoek
Onze diensten

bijdrage ouders
aanbod per kleuter per leerling
soep € 1,00 € 1,00
warme maaltijd € 2.60 € 3,30
warme maaltijd vegetarisch € 2.60 € 3,30
melk € 0.35 € 0.35
chocomelk € 0.40 € 0.40
fruitsap € 0.40 € 0.40
opvang vanaf 6.45 tot 8.00 uur 0,60 € per begonnen kwartier
opvang vanaf 16.45 tot 18 uur (ma, di, do)
opvang vanaf 15.00 tot 17 uur (vrijdag) 0,60 € per begonnen kwartier
opvang op woensdagnamiddag € 6
bus ophaaldienst
(tarief ‘De Lijn’) schooljaarabonnement € 55
weekkaart € 9
per rit € 1

Onze school organiseert leerlingenvervoer met eigen schoolbussen voor kinderen, die op verder dan 500 m van de school wonen.
We stimuleren onze oudste leerlingen om te voet of met de fiets naar school te komen!
De kinderen, die gebruik maken van het leerlingenvervoer worden ’s morgens opgehaald op een vooraf bepaalde en afgesproken halte en worden na school terug gebracht naar de halte.
We vragen aan de ouders om hun kinderen op tijd klaar te houden. De bus wacht niet.
Na school worden de kinderen afgezet bij de halte. Als er niemand aan de halte staat, rijdt de bus door en worden de kinderen afgezet in de schoolopvang.
Het leerlingenvervoer gebeurt onder toezicht van een busbegeleider.

Schoolbus 1 – Alain en Christine
Barakken, Menen-Centrum, Ter Beke, Ons Dorp
Schoolbus 2 – Carine en Marleen
Geluwe, Nieuwe Tuinwijk, Ons Dorp, Menen-Centrum
Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen door onder meer:
• informatie in het heen- en weerschriftje van uw kleuter (themabrieven, versjes, liedjes, ….)
• informatie in de agenda van uw kind en is de heen-en-weer-map
• oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openschooldagen, feestjes, andere activiteiten met ouders, …
• contacten met de leerkrachten en/of de directeur indien nodig op afspraak
• contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
• werkjes van uw kind
• taken- en toetsenkaft
• schoolinformatieblad ’t Schoolbabbeltje
• website www.bsdeduizendpoot.be
• facebook www.facebook.com/BSDuizendpoot
• …
We nodigen u nu al uit op onze oudercontacten en feesten

• maandag, 29 augustus 2016 openschooldag
• donderdag, 13 oktober 2016 ouderinformatieavond – praatcafé
• dinsdag, 20 december 2016 oudercontact (rapport 2)
• dinsdag, 28 april 2017 oudercontact (rapport 4)
• dinsdag, 27 juni 2017 oudercontact einde schooljaar
• vrijdag, 30 juni 2017 welkom vakantie

Kalender schooljaar 2016 – 2017

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie van zaterdag, 29 oktober tot en met zondag, 6 november 2016
Wapenstilstand vrijdag, 11 november 2016
Kerstvakantie van zaterdag, 24 december tot en met zondag, 8 januari 2017
Krokusvakantie van zaterdag, 25 februari tot en met zondag, 5 maart 2017
Paasvakantie van zaterdag, 1 april tot en met maandag, 17 april 2017
Verlengd weekend 1 mei van zaterdag, 29 april tot en met dinsdag, 2 mei 2017
Verlengd weekend Hemelvaart van donderdag, 25 mei tot en met zondag, 28 mei 2017
Verlengd weekend Pinksteren van zaterdag, 3 juni tot en met dinsdag, 6 juni 2017
Zomervakantie van vrijdagmiddag, 30 juni tot en met donderdag, 31 augustus 2017
Activiteiten

Braderie Ons Dorp maandag, 15 augustus 2016 voormiddag
Openschooldag maandag, 29 augustus 2016 vanaf 16 uur
Griezelfeest en spaghettifestijn vrijdag, 28 oktober 2016
Koekenverkoop van maandag, 14 november tot en met vrijdag, 16 december 2016
Grootouders op bezoek woensdag, 16 november 2016
Sinterklaas op bezoek donderdag, 1 december 2016
Carnaval op school vrijdag, 24 februari 2017
Pannenkoekenverkoop week van 13 maart 2017
Paasontbijt kinderen dinsdag, 18 april 2017
Zeeklassen van maandag, 8 mei tot en met vrijdag, 12 mei 2017
Schoolreis kleuters (K1, K2, K3) donderdag, 11 mei 2017
Schoolfeest zaterdag, 10 juni 2017
Slotwoordje

Beste ouders,

Eerst en vooral wens ik u te bedanken voor het vertrouwen dat u aan onze werking en aan ons team hebt geschonken, door te kiezen voor onze school.

Op onze school behandelen wij alle kinderen als een VIP!

U kan ervan overtuigd zijn dat we op onze school beschikken over een gemotiveerd en dynamisch team.

Boordevol energie starten we op 1 september 2015 het nieuwe schooljaar.

In deze folder vindt u de eerste informatie over onze school.
In het schoolreglement en op de website vindt u nog meer uitleg.
U kan de recente gebeurtenissen ook volgen op facebook.

Indien u verder nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met mezelf of met de secretaresse van de school.
Samen met de leerkrachten ben ik steeds bereid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Carine Favoreel
Directeur
Carine Favoreel Benediekte Casteele
directeur secretaresse

juf Deborah juf Julie juf Jozefien juf Linsey
peuterklas K1 K2 K3

juf Hanne juf Evelyne juf Nele juf Jennifer
L1 L2 L3 L4

juf Charlot juf Jasmine juf Linsey
L5 L6 lichamelijke opvoeding

juf Christine juf Eef juf Bea meneer Ahmed
n.c. zedenleer r.k. godsdienst prot. godsdienst isl. godsdienst

Alain Christine Carine Marleen
bus 1 chauffeur bus 1 begeleidster bus 2 chauffeur bus 2 begeleidster
Els Katleen
opvang opvang
Magda Patricia Martine
keuken en refter onderhoud onderhoud
Een terugblik op onze activiteiten schooljaar 2015-2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*